GARAPENERAKO ESTRATEGIA POSITIBOEN XI. JARDUNALDIAK Eredu nagusiari aurre egitea sexu eta genero dibertsitatearen bidez.

2016ko martxoaren 14an eta 15ean izango dira, EHUko Bizkaia Aretoan (Bilbon) eta honako gai hau izango dute ardatz: “Eredu nagusiari aurre egitea sexu eta genero dibertsitatearen bidez”.

Jardunaldien 2016ko edizio honen ardatz nagusiak gizartea eraldatzeko heziketan eta garapenerako lankidetzan genero-ikuspegia eta sexudibertsitatea sartzeari buruzko hausnarketak eta ekintzak izango hausnarketak eta ekintzak izango dira; betiere, genero-ikuspegiaren dira; betiere, genero-ikuspegiaren interpretazioa zabaltzeko, sexuageneroa sistemaren binarismoa gainditzeko eta eredu nagusiaren aurreko alternatiba izateko. Giza Eskubideen ikuspuntutik lan egiteko gizarte kohesionatuagoa eta integratuagoa osatzeko, gure ustez, ezinbestekoa da generoikuspegia eta sexu-dibertsitatea eranstea. Ikuspegi hori, gure gizarteetan dauden sexualitateak eta genero-identitateak ezagutzeko eta genero-identitateak ezagutzeko eta ulertzeko tresna analitiko eta ulertzeko tresna analitiko erabilgarria ez ezik, aldaketarako erabilgarria ez ezik, aldaketarako proposamen politikoa eta proposamen politikoa eta errealitateen aldatzailea ere errealitateen aldatzailea ere badelakoan gaude. badelakoan gaude. Jardunaldiak hiru ataletan daude antolatuta. Arlo akademikoko azterketa-txostenak, gizartemugimendu eta elkarteen gogoetak eta praktikak tartekatuko dira, eta praktikak tartekatuko dira, eragingarriak izateko aurkitu dituzten estrategiak, bidean izan dituzten zailtasunak eta prozesu horietan identifi katu dituzten erronka berriak aztertze aldera.

 

Triptikoa 2016

Documento Marco de las Jornadas

XI JORNADAS ESTRATEGIAS POSITIVAS DE DESARROLLO Resistencias al modelo dominante desde la diversidad sexual y de género

Estas XI Jornadas se celebrarán los próximos 14 y 15 de marzo de 2016, en el Bizkaia Aretoa de la UPV (Bilbao) y tendrán como eje temático “Resistencias al modelo dominante desde la diversidad sexual y de género”.

La presente edición 2016 de las Jornadas tiene como eje conductor las refl exiones y las acciones en torno la incorporación de la perspectiva de género y la de la perspectiva de género y la diversidad sexual en la cooperación al desarrollo y la educación para la transformación social, con el objetivo de ampliar la interpretación de la perspectiva de género, superar
el binarismo del sistema sexoel binarismo del sistema sexo género, y como una alternativa al género, y como una alternativa al modelo dominante. Creemos que modelo dominante. Creemos que para trabajar desde un enfoque de para trabajar desde un enfoque de Derechos Humanos y para avanzar Derechos Humanos y para avanzar en la construcción de una sociedad en la construcción de una sociedad más cohesionada e integrada es más cohesionada e integrada es necesario incorporar la perspectiva necesario incorporar la perspectiva de género y de diversidad sexual. Y de género y de diversidad sexual. Y entendemos que dicha perspectiva, entendemos que dicha perspectiva, además de una herramienta analítica además de una herramienta analítica útil para conocer y entender las útil para conocer y entender las sexualidades y las identidades de sexualidades y las identidades de género que coexisten en nuestras género que coexisten en nuestras sociedades, es una propuesta política sociedades, es una propuesta política de cambio y transformadora de estas de cambio y transformadora de estas realidades. realidades. Las Jornadas están organizadas en tres momentos, donde se combinarán ponencias de análisis desde el ámbito académico, junto con refl exiones y prácticas de movimientos y organizaciones sociales, a fi n de analizar las estrategias que han analizar las estrategias que han encontrado para ser efi caces, las difi cultades que han encontrado en el camino y los nuevos retos que se han identifi cado en el curso de estos procesos.

 

 Tríptico 2016

Documento Marco de las Jornadas