GEHITUK OSASUN AGENTE BAT BILATZEN DU

GEHITU BUSCA UN/A AGENTE DE SALUD

LANPOSTU EGONKORRA

PUESTO DE TRABAJO ESTABLE

Betebeharrak

 • Urteko GIB/HIESA eta GSGn ematen diren STIen prebentziorako proiektuaren diseinu eta osaketa hainbat erakunde publikoetan aurkezteko.
 • Proiektua burutzearen ardura hartzea, ekonomikoki eta antolaketaren aldetik, bereziki abenduaren 1rako ekintzei arreta emanez.
 • Proiektuaren urteko memoria osatzea, horretarako deskribatutako jardueren kunplimendu zintzoa frogatzeko beharrezkoa den datu eta informazio guztia (grafikoa barne) ekarriz
 • Proiekturako jasotako diru-laguntzen zuriketa egitea
 • Publizidade-kanpainak diseinatu eta prestatzea, eta Gehituko webgune eta sare-sozialak mantentzea osasun esparruan.
 • Gaiari buruzko jardunaldi (in)formatiboetan eta bileretan parte-hartzea hala nola beharrezkoak diren elkarlanerako harremanak sustatzea, beste elkarte edo erakundeekin.
 • Gehituko antolaketa orokorreko eginbeharretan laguntzea.

 

Eskatzen da

 • GIB/HIESA eta gainontzeko STIen ezagutza beste gizonekin sexua duten gizonei (GSG) dagokienez bereziki
 • Gida-baimena eta ibilgailua jabetzan
 • Berehala hasi ahal izatea
 • Lana antolatzeko gaitasuna
 • Proiektuen-kudeaketarako ezagutza
 • Asteko lan orduak ordutegi malguetara egokitzeko gaitasuna, jan-egunak barne, kanpainaren antolakuntza beharren arabera, urteko saioi zehatzetan
 • Ofimatika

 

Valorean hartuko dira

 • Euskara
 • Jarrera baikorra eta ekimenerako gaitasuna
 • Komunikaziorako, negoziaziorako eta enpatiarako abilezia
 • Arazoen azterketa eta ebazpenerako gaitasuna
 • Norberaren antolaketa eta planifikaziorako gaitasuna
 • Lantaldean aritzeko gaitasuna
 • Diplomazia eta jarrera egokia edukitzeko gaitasuna

Actividades a realizar:

 • Diseño y elaboración del proyecto anual de prevención y visibilización de VIH/SIDA e ITS en HSH, para presentar en las diferentes entidades públicas.
 • Responsabilizarse de la ejecución material de dicho proyecto, desde el punto de vista económico y logístico, dedicando especial atención a las actividades en torno al 1 de diciembre.
 • Realizar la memoria del proyecto, aportando toda la documentación e información gráfica necesaria que demuestre el fiel cumplimiento de las actividades descritas.
 • Realizar la justificación económica de las subvenciones recibidas.
 • Diseñar y preparar la campaña de publicidad, mantener las redes sociales de Gehitu y la información en web en materia de VIH/SIDA y salud.
 • Asistir a actividades (in)formativas sobre la materia y a las reuniones que se requieran así como mantener y fomentar las relaciones colaborativas con otras asociaciones o entidades..
 • Colaborar en la labor de organización de Gehitu

 Se requieren:

 • Conocimientos sobre VIH /Sida, e ITS en relación a Hombres que tienen sexo con otros hombres (HsH).
 • Carnet de conducir y vehículo propio.
 • Disponibilidad inmediata para incorporación .
 • Capacidad organizativa
 • Conocimientos de gestión de proyectos
 • Capacidad de adaptar el tiempo de trabajo semanal de forma variable durante la semana, incluyendo festivos, en función de las necesidades organizativas de la campaña, y en determinados momentos del año.
 • Ofimática.

Se valorará:

 • Euskara
 • Actitud proactiva y capacidad de iniciativa
 • Habilidades comunicativas, de negociación y empatía.
 • Capacidad de analizar y resolver problemas..
 • Capacidad de auto-organización y planificación.
 • Aptitudes para el trabajo en equipo.
 • Diplomacia y “saber estar”.
 

ESKAINTZEN DA: ASTEAN 25 LAN ORDUKO KONTRATUA, URTE BETERAKO

HASIERA DATA: 2018KO URTARRILA

 

 

SE OFRECE: CONTRATO DE TRABAJO DE 25 HORAS SEMANALES Y DURACIÓN DE UN AÑO

FECHA DE INCORPORACIÓN: ENERO 2018

Interesatuek bidali Curriculum Vitaea eta elkarteko arlo honetan lan egiteko interesak islatzen dituen aurkezpen gutun bat ondorengo helbidera: ejecutiva@gehitu.org

 

 
Aurkezpen dataren muga: 2017ko azaroaren 30a

 

 

Las personas interesadas deberán enviar su Currículum Vitae y una carta de presentación en la que expondrán su interés por colaborar en este ámbito de intervención de la asociación, a la dirección: ejecutiva@gehitu.org

Fecha límite de recepción: 30 de noviembre de 2017

 

Aurkezpena gainditzen duten hautagaiek  ekintza proposamen bat aurkezteko informazio orokorra eta programazio konkretua  jasoko dute, deialdi honi buruzko oinarriena, 2015ean eginiko ekintzei buruzkoa eta GIB/HIESari buruz 2016ko proiekturako aurreikusitako jardueren erlazioarena.  Aurrehautatuek beraien proposamenak  Gehituko batzorde betearazleko kide batez,  osasunaren arloko boluntario batez eta Aintzane Muguruza, Gehituko koordinatzaileaz, osaturiko batzorde baten aurrean defendatu beharko du.

Las candidaturas valoradas como aptas recibirán información básica para preparar una propuesta de actuación y programación concreta, sobre la bases de esta convocatoria, del informe de las actividades realizadas en 2015 y la relación de actuaciones previstas para el proyecto 2016 de Gehitu en materia de VIH/Sida.  Las personas preseleccionadas defenderán sus propuestas durante una entrevista personal ante una comisión integrada por una persona de la ejecutiva, otra de entre las voluntarias pertenecientes al grupo de salud y Aintzane Muguruza, coordinadora de Gehitu..