2016ko udako STI/ GIBaren prebentzio kanpaina egin beharreko garapenean esku-hartzeko 
 

Egin beharreko ekintzak:
 
 • Gipuzkoa guztian zehar, Bizkaia eta Arabako oinarrizko populazio zentroetan prebentzio eta gizarteratze  materialari buruz ( kartela, liburuxkak, aldizkariak, kondoiak eta lubrikanteak) arduratzea. Bereziki gayfriendly edo nahasiak diren lokaletan  edo test lasterra egiten den farmazietan.
 • Gehitu egoitzan egiten den test lasterrari buruzko iragarki kanpainari buruzko diseinu eta antolakuntzaren ardura hartu(autobusetan, sare sozialetan edo komunikazio hedabideetan).
 • GIBaren inguruko facebook orrialdearen mantenuarekin   eta web orrialdean ezartzen den osasun materialarekin lagundu.
 • 2016eko abenduak 1eko ekintzak eta programaren  antolamenduan lagundu (antzerkia eta zinema).
 • Beharrezkoak diren gaiari buruzko bilera eta ekintza informatiboetara bertaratzea. Adibidez : Ekainak 15- GIB/HIESAgatik diskriminazio egoeren  aurrean  esku-hartze eta aholkularitza- Zuzenbide fakultatea (UPV/EHU).
 • Gehitu Magazine aldizkariaren iragarki prezioak ezagutzera ematea.  egiten diren herri banaketetan.
 • Egiten diren ekintzei buruzko  txosten zehatz bat egitea, banatzen den materialaren eta kartelen  argazkiez eta grafikoz osaturik. besteak beste.
 
Eskatzen da:
 
 • Gizonekin Harremanak dituzten Gizonezkoetan GIB/HIES eta STIri(sexu-transmisiozko infekzioa) buruzko ezagutza.
 • Gida baimena eta norberaren autoa.
 • Berehala lanean hasteko askatasuna.
 • Astean zehar denbora (40 ordu) modu aldakorrean antolatzeko posibilitatea, jai egunak barnean sartuz kanpainaren antolakuntza beharraren arabera.
 
Aintzat hartzen da:
 
 • Jarrera proaktiboa eta ekintza gaitasuna.
 • Komunikazio gaitasunak eta  ezagutza informatikoak
 • Arazoak aztertu eta konpontzeko  gaitasuna
 • Ekimenak burutzeko gaitasuna.
 • Antolamendu eta plangintza gaitasunak
 • Lan talderako jarrera.
 • Diplomazia eta jarrera egokia edukitzeko gaitasuna.
 • Negoziazio gaitasuna eta enpatia.
 • Euskara
 
 
ESKAINTZEN DA: Gizarte segurantzan alta emandako kontratua. 3 hilabeteko iraupena.

HASIERA DATA: 2016ko Ekaina
 
Interesatuek bidali Curriculum Vitaea eta elkarteko arlo honetan lan egiteko interesak islatzen dituen aurkezpen gutun bat ondorengo helbidera: ejecutiva@gehitu.org
 
Aurkezpen dataren muga: 2016ko maiatzaren 20a  
 

Aurkezpena gainditzen duten hautagaiek  ekintza proposamen bat aurkezteko informazio orokorra eta programazio konkretua  jasoko dute, deialdi honi buruzko oinarriena, 2015ean eginiko ekintzei buruzkoa eta GIB/HIESari buruz 2016ko proiekturako aurreikusitako jardueren erlazioarena.  Aurrehautatuek beraien proposamenak  Gehituko batzorde betearazleko kide batez,  osasunaren arloko boluntario batez eta Ramón San Sebastian , ondoren lan egin beharreko kideaz, osaturiko batzorde baten aurrean defendatu beharko du.
 
 

Para las intervenciones a desarrollar durante la campaña de prevención de ITS /VIH en el  verano de 2016.

 
Actividades a realizar:
 • Responsabilizarse del reparto de material preventivo y divulgativo (carteles, folletos, revistas, condones y lubricantes) en localidades de Gipuzkoa, y en los principales núcleos urbanos de Bizkaia y Araba, en especial donde existan locales de ambiente o mixtos, o farmacias que realicen la prueba rápida.
 • Responsabilizarse de diseñar y preparar la campaña de publicidad sobre la realización de la prueba rápida en la sede (autobuses, redes sociales y medios de comucación).
 • Colaborar con el mantenimiento del facebook sobre VIH y la información en la Web en material de salud.
 • Colaborar en la planificación y programación de las actividades a realizar en torno al Primero de Diciembre de 2016 (teatro y cine).
 • Asistir a actividades (in)formativas sobre la materia y reuniones que se requieran. Por ejemplo: 15 de junio- Intervención y asesoramiento ante situaciones de discriminación por VIH/Sida – Facultad de Derecho (UPV/EHU).
 • Dar a conocer las tarifas de publicidad del Magazine, durante los repartos locales.
 • Realizar un informe diario detallado de las actividades que se realicen, incluyendo la aportación de evidencias gráficas (fotografías) en el caso de los repartos de material y colocación de carteles.
 
 Se requieren:
 • Conocimientos sobre VIH /Sida, e ITS en relación a Hombres que tienen sexo con otros hombres (HsH).
 • Carnet de conducir y vehículo propio.
 • Disponibilidad inmediata para incorporación .
 • Posibilidad de organizar el tiempo de trabajo de forma variable ( 40 horas) durante la semana, incluyendo festivos en función de las necesidades organizativas de la campaña.
 
Se valorará:
 • Actitud proactiva y capacidad de iniciativa
 • Habilidades comunicativas y conocimientos informáticos
 • Capacidad de analizar y resolver problemas.
 • Capacidad para liderar iniciativas.
 • Capacidad de auto-organización y planificación.
 • Aptitudes para el trabajo en equipo.
 • Diplomacia y “saber estar”.
 • Capacidad de negociación y empatía
 • Euskara
 
SE OFRECE: Contrato con alta en la Seguridad Social . Duración 3 meses
FECHA DE INICIO:   Junio 2016
 
Las personas interesadas deberán enviar su Currículum Vitae y una carta de presentación en la que expondrán su interés por colaborar en este ámbito de intervención de la asociación, a la dirección: ejecutiva@gehitu.org

Fecha límite de recepción: 20 de mayo de 2016
 

Las candidaturas valoradas como aptas recibirán información básica para preparar una propuesta de actuación y programación concreta, sobre la bases de esta convocatoria, del informe de las actividades realizadas en 2015 y la relación de actuaciones previstas para el proyecto 2016 de Gehitu en materia de VIH/Sida.  Las personas preseleccionadas defenderán sus propuestas durante una entrevista personal ante una comisión integrada por una persona de la ejecutiva, otra de entre las voluntarias pertenecientes al grupo de salud y Ramón San Sebastián, trabajador de Gehitu, con quien la persona a seleccionar desarrollará este trabajo.