Con motivo de la celebración el próximo 17 de mayo del Día internacional contra la LGTBfobia, Gehitu ha hecho entrega en el día de hoy de este manifiesto a todos los partidos políticos con presencia en el Parlamento Vasco y aquellos que se presentan a las elecciones municipales, en el que se solicita la elaboración de una Ley de Igualdad Social y contra la discriminación del colectivo LGTBI en Euskadi.

Aquí, el manifiesto:

 Maiatzak 17, LGTBFOBIAREN KONTRAKO NAZIOARTEKO EGUNA

Berdintasun sozialari buruzko eta LGTBI kolektiboak jasaten duen diskriminazioaren aurkako Lege PROPOSAMENA Euskadin

Hurrengo igandean, maiatzaren 17an, homofobiaren, lesbofobiaren eta transfobiaren aurkako nazioarteko eguna ospatuko da, 1990. urteko egun horretan, Osasunaren Mundu Erakundearen (OME) Batzar Nagusiak homosexualitatea “buruko” gaitzen bere zerrendatik kendu zuela gogorarazteko.

Oroitzapen horren bitartez, orientazio/identitate sexuala dela-eta diskriminazioa adoretzen, justifikatzen edo babesten duten jokaera publiko eta pribatu guztiak ohartarazi nahi ditugu; izan ere, aukera paregabea da lesbiana, gay eta transexualen berdintasun juridikoa eta soziala lortzeko konpromiso errealak eta eraginkorrak sustatzeko. Hark aitorpen ofiziala jaso du hainbat Estaturen aldetik, baita Europako Parlamentuaren gisako nazioarteko erakundeen, tokiko agintari askoren eta Nazio Batuetako erakunde gehienen aldetik ere, eta 100 herrialdetan baino gehiagotan ekitaldi zehatzak antolatzen dituzte eguna ospatzeko.

GEHITU erakundetik, Euskadin berdintasun sozialari buruzko eta LGTBI kolektiboak jasaten duen diskriminazioaren aurkako Lege bat onartu dadila eskatu nahi diegu Eusko Legebiltzarrean ordezkaritza duten alderdi politikoei, horrela, euskal herritar guztien eskubideak parekatu daitezela sustatzeko, gure sexu-orientazioa eta genero-identitatea denak direla, eta gure Autonomia Erkidegoan kolektiboaren aurka gauzatzen diren gorroto-delituei aurrea hartzeko.

Segurtasun Indar eta Kidegoek ezagutzen dituzten gorroto-delituekin lotutako Espainiako gertakarien 2014ko txostena kontuan hartuta —arrazoi arrazistek, antisemitek edo beste erreferente batzuek, erlijioak edo sinesmenek, sexu-orientazioak, gaixotasunak edo desgaitasunak eragindako delituak nahiz beste diskriminazio-egintza batzuk jasotzen dira bertan—, gertatutako gorroto-delituen artean orientazio edo identitate sexuala da arrazoi nagusia. Ehunekoak aztertuz gero, erregistratutako kasu guztien % 39,9 osatzen du (1.285 kasutatik 513); haren atzetik arrazismoa eta xenofobia ditugu (% 37).

Gainera, erasoen kopuruak gora egin du: 2013an 452 delitu erregistratu ziren LGTBfobiaren eraginez, eta 2014an 513 izan dira (% 13,5eko igoera).

Gainera, FELGTB federazioaren diskriminazioari buruzko behatokiaren arabera, kutsu LGTBfobikoa duten eraso fisikoak edo hitzezkoak eta mehatxuak jasaten dituztenen % 70ek baino gehiagok ez dituzte horiek salatzen. Poliziarengana ez jotzeko arrazoi nagusien artean, armairutik ateratzeko beldurra eta erasotzaileek inolako ondoriorik jasango ez dutela sentitzea daude.

Diskriminazioaren eta gorroto-delituen aurkako araudiei dagokienez, Galizia izan zen zentzu horretan norbere araua gauzatu zuen lehen autonomia-erkidegoa, baina termino operatiboetan, asmo oneko aitorpen hutsean geratu zen, egintza eraginkorrak gauzatzeko erreminta operatiborik aurreikusi gabe.

Horren ostean, Kataluniak eta, geroago, Extremadurak lege zehatzak onartu dituzte, eta horietan, mota honetako neurriak jasotzen dira: berdintasunaren sustapena ikastetxeetan, erregimen zigortzaileak eta froga-karga alderantzikatzea.

Genero-identitatearekin lotuta, eta Genero Identitatearen Lege ezagunari esker, genitalak aldatzeko kirurgia ez da nahitaezko baldintza izango pertsonen sexuari dagokion erregistroa zuzentzeko. Dena den, izendapen arrunt hori ez da guztiz aproposa, nolabaiteko babes eta segurtasun juridiko faltsua sortzen baitu, eta gainera, pertsona ahulenak kanpo uzten baititu, adin txikikoak eta etorkinak, hain zuzen. Gainera, gaixotasun bat balitz bezala erabiltzen du transexualitatea, genero-disforiako diagnostikoa behar izateaz gain, kasuan kasuko pertsonek tratamendu hormonala jaso behar baitute bi urtez, gutxienez, beren ezaugarri fisikoak nahi duten sexu-ezaugarrietara egokitzeko.

Estatuko trans pertsonen eskubideak aldatu egiten dira horiek bizi diren lurraldearen arabera, eta Nafarroa, Euskadi —transexualitateari buruzko lege integrala egin duen bigarren autonomia-erkidegoa—, Kanariak eta Andaluzia dira, hain zuzen, beren lurraldeetan kolektiboari berme gehien eskaintzen dizkieten autonomia-erkidegoak.

Nolanahi ere, etorkizuneko arauak arestian aipatutako lege autonomiko horietan oinarritu ez daitezela da helburua, horiek osasun-arreta arautzen baitute batik bat. Horregatik, 2012. urtean Argentinan onartu zuten legea hartu beharko genuke oinarri gisa, transexualitatea patologiatzat hartzen ez duen munduko lehen legea baita; Andaluziako legea ere har genezake oinarri gisa, funtsezko eskubidetzat hartzen baititu generoaren autodeterminazio askea eta genero-identitatea, gainerako autonomia-erkidegoetan eskatzen diren froga psikofisikoak egin beharrik izan gabe.

Eusko Jaurlaritzak hainbat urte daramatza gure autonomia-erkidegoan etengabe lan egiten, lesbiana, gai, bisexual eta transexualez osaturiko kolektiboaren eskubideak zaindu eta bermatzeko helburuarekin. Horixe da, hain zuzen, Berdindu! zerbitzuaren eginkizuna (2002ko azaroan sortu zen). Enplegu eta Gizarte Politiketako Sailak sustatutako pertsona, ikastetxe eta familiei laguntzeko zerbitzu horrek bere ekimenak eta ekintza-erradioa areagotu eta dibertsifikatu ditu pixkanaka, betiere Euskal Herri osoan antolatutako LGTBI kolektibo osoaren babesarekin eta laguntzarekin.

Eta jakina, abian jarri diren sustapen aberasgarri berriak baloratzen eta onartzen ditugu, Eraberean zerbitzua, esaterako. Eusko Jaurlaritzaren Sail horrek eta beste hainbat gizarte-erakundek osatutako sare horren helburua arraza-, etnia- edo nazio-jatorriagatik nahiz orientazio eta identitate sexualagatik edo genero-identitateagatik sortutako diskriminazioaren aurka borroka egitea da; izan ere, gizarte-erakunde horiek modu esanguratsuan lan egiten dugu immigrazioaren, herri ijitoaren sustapenaren eta LGTB kolektiboen esparruan. Gainera, “tratu-berdintasunaren eta diskriminaziorik ezaren printzipioa” sustatzeko eginkizuna partekatzen dugu, “Euskadiko gizarte zibilean eta politika publikoetan, eta diskurtso eta praktika barneratzaileak sustatzen ditugu erakundeetan eta gizartean bertan, horiek eraginkor bihurtzeko eragileak eta baliabideak aktibatuz”.

Halere, eta azaldutako guztiagatik, aurrerapauso bat eman nahi dugu, lortutako aurrerapenak eta planteatutako hobekuntzak berdintasun sozialaren aldeko eta LGTBI kolektiboak jasaten duen diskriminazioaren aurkako Lege batean modu artikulatuan eta arautuan jasoz.

Horregatik, gaur proposamen hori egin nahi diegu indar politiko guztiei, gaur egun gure Autonomia Erkidegoan legeak egiteko ahalmena dutenei bereziki.

 

 17 de Mayo, DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA LGTBFOBIA  PROPUESTA Ley de Igualdad Social y contra la discriminación del colectivo LGTBI en Euskadi.

 

Con ocasión de celebrarse el próximo domingo, 17 de mayo, el Día Internacional contra la homofobia, la lesbofobia y la transfobia, para recordar que el mismo día de 1990 la Asamblea General de la Organización Mundial de la Salud (OMS) eliminó la homosexualidad de su listado de enfermedades “mentales”.

Tal conmemoración es una forma de llamar la atención frente a todos aquellos comportamientos públicos y privados, que alientan, justifican o amparan la discriminación por razón de orientación/identidad sexual; y se convierte en una ocasión propicia para promover compromisos reales y efectivos hacia la igualdad jurídica y social de lesbianas, gais y transexuales. Y ha recibido el reconocimiento oficial de numerosos Estados, instituciones internacionales como el Parlamento Europeo, innumerables autoridades locales y por la mayoría de los organismos de las Naciones Unidas, en más de 100 países también conmemoran el Día con eventos específicos.

Desde GEHITU queremos pedir a los partidos políticos con representación en el Parlamento Vasco la adopción de una Ley de Igualdad Social y contra la discriminación del colectivo LGTBI en Euskadi, que promueva la equiparación de derechos de todas las ciudadanas y ciudadanos vascos, indistintamente de nuestra orientación sexual e identidad de género y, no menos importante, que sirva para prevenir los delitos de odio cometidos contra el colectivo en nuestra Comunidad Autónoma.

A la luz del informe 2014 sobre incidentes relacionados con los delitos de odio en España conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, en el que se recogen los delitos por motivos racistas, antisemitas u otros referentes, religión o creencias, orientación sexual, enfermedad o discapacidad y otros hechos discriminatorios, se observa que la orientación o la identidad sexual es el motivo más frecuente de entre la tipología de delitos de odio acaecidos. Porcentualmente supone nada más y nada menos que el 39,9 % de los casos registrados (513 de un total de 1.285 casos), seguido por el racismo y la xenofobia con el 37%.

Además, se constata que se está produciendo un incremento continuado de agresiones, ya que mientras en 2013 se registraron 452 casos de delitos derivados de la LGTBfobia , pasando a los 513 en 2014 (lo que supone un incremento del 13,5%) .

Además, según el Observatorio sobre discriminación de la FELGTB más del 70% de quienes sufren agresiones físicas o verbales o amenazas con tintes LGTBfóbicos no denuncia. El miedo a salir del armario o la sensación de que no habrá consecuencias para sus agresores, entre las principales razones para no acudir a la policía.

En cuanto a las normativas contra la discriminación y los delitos de  odio, Galicia[i], fue la primera comunidad autónoma en dotarse de una norma propia al respecto pero la dejó relegada en términos operativos a una mera declaración de buenas intenciones sin previsión de herramientas operativas que puedan traducirlas en hechos efectivos.

Ha habido que esperar a que Cataluña[ii], y más recientemente, Extremadura[iii] aprobasen sendas leyes específicas, que si incluyen medidas concretas, tales como la promoción de la igualdad en la escuela, unos regímenes sancionadores y la inversión de la carga de la prueba.

En lo que respecta a la identidad de género, la conocida como Ley de Identidad de Género[iv] contribuyó a que la cirugía de resignación genital dejara de ser un requisito para la rectificación registral relativa al sexo de las personas, pero la tal denominación coloquial resulta poco apropiada, pues crea una falsa sensación de protección y seguridad jurídica, cuando, sin embargo, excluye a las personas más vulnerables como son las menores o a las personas migrantes; además trata la transexualidad como una enfermedad ya que requiere un diagnóstico de disforia de género y haber recibido tratamiento hormonal durante al menos dos años para que la persona pueda acomodar sus características físicas a las correspondientes al sexo reclamado.

De este modo nos encontramos con que los derechos de las personas trans en el Estado, dependen del territorio en el que vivan, siendo Navarra, Euskadi[v], -segunda de las comunidades en contar con una Ley integral en materia de transexualidad – Canarias y Andalucía, las Comunidades más garantistas en sus territorios para el colectivo.

No obstante, el objetivo deseable es que las futuras normas no se inspiren ni siquiera en las leyes autonómicas mencionadas, que regulan sobre todo la atención sanitaria, sino en la ley argentina, aprobada en 2012[vi], que se convirtió en la primera del mundo en no tratar la transexualidad como una patología y en la más reciente, la andaluza[vii] que reconoce como derecho fundamental la libre autodeterminación de género y a la identidad de género, sin necesidad de pasar previamente las pruebas psicofísicas que se exigen en las otras comunidades autónomas.

Somos conscientes de que nuestra Comunidad ha habido y existe un trabajo constante desde Gobierno Vasco, desde hace años para atender y velar por los derechos del colectivo de lesbianas, gais, bisexuales y transexuales. No es otro el quehacer de Berdindu! (nacido en noviembre de 2002). Este servicio de atención a personas, centros escolares y familias promovido por el Departamento de Empleo y Políticas Sociales, ha ido incrementando y diversificando sus iniciativas y radio de acción, con el apoyo y colaboración del grueso del colectivo LGTBI organizado en todo el País Vasco.

También, cómo no, valoramos y reconocemos los nuevos impulsos enriquecedores que se acaban de poner en marcha, como es el servicio Eraberean. Una Red impulsada para luchar contra la discriminación por origen racial, étnico o nacional, y por orientación e identidad sexual e identidad de género conformada por ese Departamento de Gobierno Vasco, y por diversas organizaciones sociales que venimos trabajando de manera significativa en el ámbito de la inmigración, la promoción del pueblo gitano y de los colectivos LGTB, y que compartimos la misión de “potenciar la presencia del principio de igualdad de trato y la no discriminación en las políticas públicas y en la sociedad civil de Euskadi, promoviendo, tanto a nivel institucional como social, discursos y prácticas inclusivas y activando agentes y recursos para hacerlo efectivo”.

Sin embargo, creemos pertinente ante todo lo expuesto dar un paso más allá y contemplar articulada y regladamente los avances alcanzados y las mejoras planteadas en una Ley de Igualdad Social y contra la discriminación del colectivo LGTBI en Euskadi.

Propuesta que hoy elevamos a todas las fuerzas políticas, y en especial a aquellas que tienen capacidad actual de legislar en nuestra Comunidad Autónoma.

[i] Ley 2/2014, de 14 de abril, por la igualdad de trato y la no discriminación de lesbianas, gays, transexuales, bisexuales e intersexuales en Galicia. (DOG. nº 79 de 25 de abril de 2014 y BOE núm. 127 de 26 de mayo de 2014)

[ii] Ley 11/2014, de 10 de octubre, para garantizar los derechos de lesbianas, gays, bisexuales, transgéneros e intersexuales y para erradicar la homofobia, la bifobia y la transfobia (DOGC núm. 6730 de 17 de octubre de 2014 y BOE NÚM. 281, de 20 de noviembre de 2014).

 [iii] Ley 12/2015, de 8 de abril, de igualdad social de lesbianas, gais, bisexuales, transexuales, transgénero e intersexuales y de políticas públicas contra la discriminación por orientación sexual e identidad de género en la Comunidad Autónoma de Extremadura. (DOE número 68, de 10 de abril de 2015 y BOE núm.108 de 6 de mayo de 2015)

 [iv] LEY 3/2007, de 15 de marzo, reguladora de la rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas. BOE núm. 65 de 16 de marzo de 2007

 [v] Ley 14/2012, de 28 de junio, de no discriminación por motivos de identidad de género y de reconocimiento de los derechos de las personas transexuales. (BOPV número 132, de 6 de julio de 2012 y BOE núm.172 de 19 de julio de 2012

 [vi] Ley 26.743, sancionada el 9 de mayo y promulgada el 23 de mayo de 2012

[vii] Ley 2/2014, de 8 de julio, integral para la no discriminación por motivos de identidad de género y reconocimiento de los derechos de las personas transexuales de Andalucía.BOJA núm. 139 de 18 de julio de 2014 y BOE núm. 193 de 9 de agosto de 2014